وارد کردم

حالا با دست یه بای بای کن. بعدش دنبال ماشین بیا