درمان تخصصی انواع وابستگی ها
درمان انواع اعتیاد و سم زدایی
درمان پیشرفته بیماری های افسردگی و دو قطبی
ترک داروهای محرک روانگردان
ترک مشروبات الکلی
دکتر محمد دادگر
متخصص ترک اعتیاد