پزشک تیم ملی
پزشک معتمد فدراسیون فوتبال
پزشک معتمد وزرات ورزش
سازمان تربیت بدنی کل سئول​​​​​​​
متخصص طب سنتی و وسوزنیدکتر هلن جواندل
پزشک معتمد فدراسیون فوتبال