روانشناس و مربی توسعه فردی
بنیانگذار مدرسه انتخاب
عضو هیات مدیره موسسه توانمندسازی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی طلیعه همراز نواندیش
مدرس دوره های آموزشی «عزت نفس»، «هفت شهر عشق»، «عاشقی و فارغی»، کشف رسالت فردی و هدف گذاری
دکتر محمدرضا مرجوی
روانشناس و مربی توسعه مهارت های فردی