کوچ تکنیک EFT
کوچ بین المللی توسعه فردی و باورها
طراح دوره "باور کنید تا ببینید"
متخصص جراحی ذهن
متخصص نوسازی ذهن​​​​​​

نگار یادگاری
جراحی و نوسازی ذهن